ОБЩИ УСЛОВИЯ

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

Този сайт е създаден, за да можете да получавате най-новата информация за продуктите и услугите, предоставяни от Ес Еф Ей - Оказион ЕООД и представителствата му в Страната. Моля, прочетете изложените тук Общи условия преди да използвате този уебсайт. Чрез използването на този уебсайт Вие давате съгласието си да спазвате тези Общи условия. Ако не желаете да спазвате тези Общи условия, моля, не използвайте този уебсайт. Вие поемате отговорност за Вашето използване на този уебсайт и се задължавате да го използвате само за законни цели. Забранено е използването на този уебсайт по начин, който нарушава приложими местни, национални, европейски и/или международни закони или регламенти. Забранено е неправомерното използване на този уебсайт чрез съзнателно въвеждане на компютърни вируси, троянски коне, червеи, логически бомби или други материали, които са зловредни или технологически вредни. Забранени са всякакви опити за получаване на неоторизиран достъп до този уебсайт, сървъра, на който се съхранява този уебсайт, или всякакъв друг сървър, компютър или база данни, свързани с този уебсайт.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Всички права върху интелектуална собственост във връзка с цялата информация и всички изображения, илюстрации, анимации, текстове, търговски марки, имена и лога, които фигурират на този уебсайт, включително изтегляния на тапети, са собственост на Ес Еф Ей - Оказион ЕООД или член от групата на Ес Еф Ей - Оказион ЕООД (освен ако не е указано друго). Всички права са запазени. Забранено е възпроизвеждането, разпространението, предаването или използването на съдържание от този уебсайт по какъвто и да е начин за публични или търговски цели без предварително писмено съгласие от наша страна.

ОТГОВОРНОСТ

Използването на този уебсайт от Ваша страна е изцяло на Ваш собствен риск. Ес Еф Ей - Оказион ЕООД или член от групата на Ес Еф Ей - Оказион ЕООД не носи отговорност за каквито и да е преки, косвени, случайни, последващи или други щети, включително материални загуби, загуба на данни или финансови загуби, произтичащи от или във връзка с използването на този уебсайт или свързани с него уеб сайтове, информацията, съдържаща се в тях, и/или каквото и да е действие, предприето въз основа на тях. Не носим отговорност за щети, причинени на или загуби, претърпени от потребителя на тези уебсайтове в следствие на компютърни вируси или други елементи с разрушителен характер, които могат да заразят компютърното оборудване или друго имущество в резултат на използването на тези уеб сайтове или изтеглянето на каквато и да е част от тяхното съдържание.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

На Ес Еф Ей - Оказион ЕООД Информация за нас Ес Еф Ей - Оказион ЕООД (СФА и/или Администратора), е дружество, регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 040823148, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Ботевградско шосе“ № 459; e-mail: info@sfa.bg телефон за връзка: 02 892 11 89

Информация за контакти в СФА, относно опазване на личните данни на нашите клиенти Ес Еф Ей - Оказион ЕООД бул. „Ботевградско шосе“ № 459, гр. София ел. поща: info@sfa.bg

Нашият основен стремеж при работа с лични данни Ес Еф Ей - Оказион ЕООД е отговорен администратор на лични данни и сигурността на данните, които сте ни поверили е много важна за нас. Ето защо, ние полагаме всички усилия да защитим Вашите данни като прилагаме всички подходящи технически и организационни средства, с които разполагаме, за да не допускаме неразрешено или незаконосъобразно обработване, случайна загуба, унищожаване или повреждане или преждевременно заличаване на информация. Ес Еф Ей - Оказион ЕООД събира и обработва лични данни само при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни, Регламент /ЕС/ 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни, Наредба № 1 от 30 януари 2013 г. за минималното ниво на технически и организационни мерки и допустимия вид защита на личните данни. Винаги обработването на Вашите данни е свързано с определена причина и не може да се извършва без ограничение. Настоящата „Политика за защита на личните данни“ има за цел да Ви разясни как и защо обработваме личните Ви данни.

Как и защо използваме личните Ви данни За изпълнение на договор или в контекста на преддоговорни отношения Ес Еф Ей - Оказион ЕООД обработва идентификационните Ви данни и други лични данни, за да предоставяме продуктите и услугите, които сте заявили и които ползвате във връзка със сключени помежду ни договори. Също така, обработваме личните Ви данни, за да изпълняваме договорните и преддоговорни задължения и да се ползваме от правата по договорите, сключени с Вас.

Обработката се извършват с цел: • установяване на самоличността Ви като клиента; • управление и изпълнение на сключените договори за продукти и услуги; • изготвяна на предложение за сключване на договор; • за изготвяне и предоставяне на преддоговорна информация; • изготвяне и изпращане на фактура за продуктите и/или услугите, които използвате при нас; • за да осигурим необходимото Ви цялостно обслужване, както и да събираме дължимите суми за ползваните продукти и услуги; • изпращане на куриерски услуги с уведомителни писма, обслужване на отказ от сделка, жалби и др. ; • уведомление за всичко, свързано с продуктите и услугите, които ползвате при нас, изпращане на различни известия, уведомление за проблеми, грешки или за да отговорим на подадени от Вас молби, жалби, предложения; • установим и/или предотвратим незаконосъобразни действия или действия в противоречия с нашите условия за съответните услуги; • извършване на обработка от обработващ данните при сключване на договор, • осъществяване на гаранционно и сервизно обслужване; За изпълнение на нормативни задължения Ние обработваме личните Ви данни, за да спазим задължения, които са предвидени в нормативен акт, така например: • предоставяне на информация на Комисията за защита на личните данни във връзка със задължения, предвидени в нормативната уредба за защита на личните данни – Закон за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година и др.; • предоставяне на информация на Комисията за защита на потребителите или трети лица, предвидени в Закона за защита на потребителите; • задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство; • предоставяне на информация на държавните органи, предвидени в Закона за мерките срещу изпирането на пари; • предоставяне на информация пред органите на МВР, касаеща задължението ни, предвидено в Закона за движение по пътищата; След Ваше съгласие В някои случаи ние обработваме личните Ви данни, само след предварителното Ви писмено съгласие. Съгласието е отделно основание за обработване на личните ви данни и целта на обработката е посочена в него, и не се покрива с целите, изброени в тази политика. Ако ни дадете съответното съгласие и до неговото оттегляне или прекратяване на всякакви договорни отношения с Вас: • изготвяме подходящи за вас предложения за продукти/услуги на СФА; • уведомяваме ви за актуални рекламни кампании, новини и оферти, информация за сервизни услуги, както и ви изпращаме маркетингови съобщения за директен маркетинг. Уведомление за оттегляне на съгласие може да намерите тук Какви данни обработваме данни за идентификация : • трите имена, единен граждански номер или личен номер на чужденец, постоянен адрес; данни за свързване с Вас: • ел. поща, телефон други данни: • информация за вида и съдържанието на договорното отношение, както и всяка друга информация, свързана с договорното правоотношение, включително: • електронна поща, писма, информация за заявките ви за отстраняване на проблеми, жалби, молби, оплаквания; • видео записи, които се правят с цел осигуряване и подобряване на сигурността в офисите на дружество, осигуряване сигурността на служителите, Вашата сигурност и осигуряване сигурността на имуществото на Ес Еф Ей - Оказион ЕООД • информация за номер на банкова сметка или друга банкова и платежна информация във връзка с плащанията направени към Ес Еф Ей - Оказион ЕООД; • друга информация като:  данни, предоставяни през интернет страницата на дружеството;  информация за използваното крайно електронно съобщително устройство, вида на устройството, използваната операционна система, IP адрес при посещение на интернет страницата ни;

Когато обработваме основните Ви лични данни и описаните други данни за целите на предоставяне на продукти и услуги, за тяхното заплащане, за изпълнение на Ваши заявки за услуги, както и с цел да изпълним наши нормативни задължения, тази обработка е задължителна, за изпълнение на тези цели. Без тези данни, не бихме могли да предоставяме съответните услуги. Ако не ни предоставите данни за идентификация, не бихме могли да сключим с вас договор за продукт или услуга.

Как защитаваме Вашите лични данни За осигуряване на адекватна защита на данните на компанията и своите клиенти, ние прилагаме необходимите организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни и Наредба № 1 от 30 януари 2013 г. за минималното ниво на технически и организационни мерки и допустимия вид защита на личните данни. Компанията е установила структури по предотвратяване на злоупотреби и пробиви в сигурността, определила е Длъжностно лице за защита на данните, което подпомага процесите по опазване и обезпечаване сигурността на Вашите данни. С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и др.

Кога изтриваме Вашите лични данни По правило, прекратяваме използването на вашите лични данни, за целите, свързани с договорното правоотношение, след прекратяване на договора, но не ги изтриваме преди изтичане на една година от прекратяване на договора или до окончателно уреждане на всички финансови задължения и изтичане на нормативно определените задължения за съхраняване на данните, като задължения по Закона за счетоводството за съхранение и обработка на счетоводни данни (11 години), изтичане на определените в Закона за задълженията и договорите давностни срокове за предявяване на претенции (10 години), задължения за предоставяне на информация на съда, компетентни държавни органи и др. основания, предвидени в действащото законодателство (10 години). Моля да имате предвид, че няма да изтрием или анонимизираме Ваши лични данни, ако те са необходими за висящо съдебно, административно производство или производство по разглеждане на ваша жалба пред нас. Вашите данни могат да бъдат и анонимизирани. Анонимизирането представлява алтернатива на изтриването на данните. При анонимизация, всички лични разпознаваеми елементи /елементи, позволяващи идентифицирането Ви, се заличават необратимо. За анонимизирани данни няма нормативно задължени за изтриване, тъй като не представляват лични данни.

Кога и защо споделяме лични данни с трети лица Ние предоставяме Ваши лични данни на трети лица, като основната ни цел е да Ви предложим качествено, бързо и комплексно обслужване като се грижим продуктите и услугите, които Ви предлагаме да покриват вашите очаквания. Не предоставяме Ваши лични данни на трети лица, преди да сме се уверили, че са взети всички технически и организационни мерки за защита на тези данни като се стремим да осъществяваме строг контрол за изпълнение на тази цел. В този случай ние оставаме отговорни за конфиденциалността и сигурността на вашите данни. Лични данни предоставяме на следните категории получатели: • лица, които по възлагане поддържат оборудване, софтуер и хардуер, използвани за обработка на лични данни и необходим за изграждане на мрежата на дружеството и за извършване на различни услуги по отчитане, разплащане на услуги и продукти, техническа поддръжка и др.; • пощенски оператори и куриерски дружества, с оглед изпращане на пратки, съдържащи договори, допълнителни споразумения и други документи и необходимостта от удостоверяване на самоличността при връчването им; • служители на дружеството за обработване на договорните отношения; • банки и банкови институции, във връзка с обработването на плащанията; • лица, предоставящи сервизна поддръжка на закупените от Вас МПС-та; • частни съдебни изпълнители за обслужване и събиране на вземания; • нотариуси за връчване на писма и/или покани или други съобщения; • вносителите и производителите на марката на продукта, във връзка с който сте сключил договор със Ес Еф Ей - Оказион ЕООД. Ес Еф Ей - Оказион ЕООД не предоставя данните Ви на трети лица, намиращи се в страни извън ЕС Вашите права, във връзка с обработване на личните Ви данни Право на информация: Вие имате право да поискате: • информация за това дали отнасящи се до вас данни се обработват, информация за целите на това обработване, за категориите данни и за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват; • съобщение в разбираема форма, съдържащо личните ви данни, които се обработват, както и всяка налична информация за техния източник; Право на корекция: В случай, че обработваме непълни или грешни данни, Вие имате право, по всяко време, да поискате: • да заличим, коригираме или блокираме Ваши лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на закона; • да уведомим третите лица, на които са били разкрити личните му данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия. Право на изтриване /право „да бъда забравен“/ • Имате право да поискате да изтрием Вашите лични данни, а ние имаме задължението да изтрием данните Ви, без ненужно забавяне, когато са налице някое от посочените по – долу основания:  личните Ви данни вече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;  оттеглили сте съгласието си, въз основа на което се основава обработването на данните Ви;  възразили сте срещу обработването на данните Ви и нямаме законови основания за обработването им, които да имат преимущество или сте възразили срещу обработването на данните Ви за директен маркетинг;  личните Ви данни са били обработвани незаконосъобразно; Право на ограничаване на обработването: Можете да поискате ограничаване на обработващите се лични данни ако: • повече нямаме нужда от тези данни за целите на обработване, но Вие имате нужда от тях за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; или • сте подали възражение за обработването да данните, в очакване на проверка дали основанията на администратора са законни. Право на преносимост на данни: Можете да поискате от нас да предоставим личните данни, които сте поверили на нашата грижа в организиран, подреден, структуриран, общоприет електронен формат ако: • обработваме данните съгласно договора и базирано на декларацията за съгласие, която може да бъде оттеглена или на договорно задължение и • обработването се извършва автоматично Право на възражение: По всяко време имате право да: • възразите срещу обработването на личните Ви данни при наличие на законово основание за това; когато възражението е основателно, личните данни на съответното физическо лице не могат повече да бъдат обработвани; • възразите срещу обработването на личните Ви данни за целите на директния маркетинг. Право на жалба: В случай че смятате, че нарушаваме приложимата нормативна уредба, Ви молим да се свържете с нас за изясняване на въпроса. Разбира се, имате право да подадете жалба пред Комисията за защита на личните данни. След 25 май 2018 г. ще можете да подадете жалба и пред регулаторен орган, в рамките на ЕС. Искане за достъп до информация или за корекция се подават лично или от изрично упълномощено от Вас лице, чрез нотариално заверено пълномощно. Искането може да бъде отправено и по електронен път, по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис. За Ваше улеснение образец на искането можете да намерите тук.

Ние ще се произнесем по Вашето искане в 30-дневен срок от неговото подаване. С решението си ние даваме или отказва достъп и/или исканата от заявителя информация, но винаги мотивираме отговора си.

Актуалност и промени на политиката С цел да прилагаме най-актуалните мерки за защита и с цел спазване на действащото законодателство, ние ще актуализираме редовно настоящата Политика за защита на личните данни. Ако промените, които направим, са съществени, можем да публикуваме съобщение за направените промени в нашите интернет сайт. Приканваме Ви редовно да преглеждате текущия вариант на тази Политика за защита на личните данни, да бъдете постоянно информирани за това, как ние се грижим за защитата на личните данни, които събираме.

Тази Политика за защита на личните данни е актуализирана за последен път на 24.04.2018г.

ПРОДУКТИ И МОДЕЛИ

Моделите, показани на нашия уебсайт, са само за обща информация и са продукти, предлагани на територията на Република България. Въпреки че полагаме всички възможни усилия, за да гарантираме, че информацията в този сайт е актуална и точна, понякога спецификациите на превозните средства, услугите и цените могат да се променят без предупреждение. Поради интерактивното естество на уебсайта, конфигурациите са само с илюстративна цел. Цените на превозните средства са точни към момента на тяхното публикуване. Предоставената информацията на уебсайта е предоставена единствено като насока и не трябва да се тълкува като съставляваща оферта за сключване на договор за продукти или услуги, изготвена от Ес Еф Ей - Оказион ЕООД или член от групата на Ес Еф Ей - Оказион ЕООД . За подробна информация, спецификация на всички автомобили от гамата Ес Еф Ей - Оказион ЕООД , аксесоари, следпродажбена информация, цени и финансови планове, моля, консултирайте се с Вашия местен, оторизиран дилър на Ес Еф Ей - Оказион ЕООД . Сключването на договори за продажби на продукти и/или услуги се осъществяват на място в офиса на Вашия местен, оторизиран дилър на Ес Еф Ей - Оказион ЕООД .

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА УСЛОВИЯТА

Запазваме си правото да променяме и актуализиране достъпа до уебсайта и условията за ползването му по всяко време.

РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

Всички възникнали между страните спорове ще се решават по пътя на преговорите, а ако това е невъзможно пред компетентния български съд.

С настоящото информираме потребителите за съществуването на електронната платформа за онлайн решаване на потребителско спорове и за възможността да я използват за разрешаване на засягащите ги спорове. Нейният адрес е: http://ec.europa.eu/odr Алтернативното решаване на спорове /АРС/ между потребители и търговци представлява извънсъдебно помирително производство на доброволен принцип. То се осъществява посредством помирителни комисии. Органът за алтернативно решаване на спорове, в чийто обхват влиза дейността на Ес Еф Ей - Оказион ЕООД е Обща помирителна комисия към Комисия за защита на потребителите, със седалище гр. София и район на действие територията на София, София област, област Кюстендил и област Перник, адрес – гр. София 1000, пл. Славейков № 4А, тел: 02/9330 517, интернет страница www.kzp.bg; e-mail: adr.sofia@kzp.bg Органът за алтернативно решаване на спорове, в чийто обхват влиза дейността на „Лизингова къща София лизинг“ ЕАД е Секторна помирителна комисия за разглеждане на спорове в областта на финансовите услуги, включително и предоставянето на финансови услуги от разстояние, свързани с предоставянето на потребителски и ипотечни кредити. Адрес – гр. София 1000, пл. Славейков № 4А, тел: 02/9330 603, интернет страница www.kzp.bg; e-mail: adr.credits@kzp.bg